Memleket Hikâyeleri Book by Refik Halid Karay

Memleket Hikâyeleri Book by Refik Halid Karay

Memleket Hikâyeleri

Memleket Hik yeleri T rk edebiyat nda Anadolunun en hakiki hik yeleridir Anadolu Memleket Hik yelerinde b t n ger ek varl ve i d nyas yla kar m za getirilmi tir Nihad Sami Banarl Geni n n mizah ve siyasal yergi yaz lar yla sa layan Refik Halidin mizah yaz lar gibi hik yeleri de edebiyat m z n bu alan nda bir a ama olmu tur O zamana kadar stanbul s n rlar d Memleket Hik yeleri T rk edebiyat nda Anadolunun en hakiki hik yeleridir Anadolu Memleket Hik yelerinde b t n ger ek varl ve i d nyas yla kar m za getirilmi tir Nihad Sami Banarl Geni n n mizah ve siyasal yergi yaz lar yla sa layan Refik Halidin mizah yaz lar gibi hik yeleri de edebiyat m z n bu alan nda bir a ama olmu tur O zamana kadar stanbul s n rlar d na kamayan T rk hik yesini Anadoluya y neltmekle hik yecili imize yeni bir ufuk a m , yeni bir soluk getirmi tir Cevdet Kudret, T rk Edebiyat nda Hik ye ve RomanRefik Halidin anlatt olaylar b t n yle ya ad d nemin olaylar d r Memleket Hik yeleri ile Gurbet Hik yelerinde canland r lan ki ilerin o u adeta canl d r B t n bu y nleriyle Halide Edip onun yaln z T rk edebiyat n n de il, Rus ve Amerikan edebiyatlar ndan sonra, hik yecilikte cihan l s nde n planda bir yer i gal edebilecek bir hik yecimiz oldu unu belirtir Tanzimattan Bug ne Edebiyat lar Ansiklopedisi

Title : Memleket Hikâyeleri
Author :  Refik Halid Karay
Language : Turkish
Isbn :
Format : Paperback
Pages : 197 pages

Rating: 4.9

Reviewer: 9576 Reviews